Make your own free website on Tripod.com

Settings

بعد از انتخاب دكمه ئ settings تابلوئ زير ظاهر مئ شود.

در اين تابلو در قسمت Action اسم فايل save كرده ئ خود را با پسوند wav وارد مئ كنيد (توجه داشته باشيد كه بين پسوند و اسم حتما" نقطه (.) بگذاريد) و در قسمت Method كلمه ئ Post را پاك كنيد و در آخر دكمه ئ OK را فشار دهيد.

next back