Make your own free website on Tripod.com

محل نوشتن جواب

برائ اين كه شما بتوانيد سؤال طرح كنيد بعد از اين كه سؤال را تايپ كرديد ابتدا بايد مكانئ را بگذاريد كه دانش آموز بتواند در آن جواب خود را تايپ كند و بعد دكمه ائ را بگذاريد كه جواب درست شما با كليك بر روئ آن ضاهر شود.

بعد
از
فشار
دو
دكمه
مشخص
شده

توجه داشته با شيد كه ابتدا بايد دكمه ئ scrolling text box را بزنيد و بعد دكمه ئ push button را فشار دهيد.

back next