Make your own free website on Tripod.com

بنام خدا

طريقه ئ دادن سؤال و جواب

در ابتدا بايد شما سؤال و جواب را داشته با شيد، توجه كنيد كه سوال در صفحه ائ جدا و جواب در صفحه ائ جداگانه باشد. به عنوان مثال صفحه ئ سؤال به اسم question و صفحه ئ جواب به اسم answer است.

next