Make your own free website on Tripod.com

شبكه آموزشئ آينده نكر

گروه فرهنگئ آينده نگر
واحد كنترل كيفئ آموزش
Education Quality Control Department

آقائ حجت مريجئ
سلام

با تشكر از زحمات شما اشكالات زير در موضوع تدريس شما مشهود است شايسته است نسبت به رفع آن اقدام لازم را بعمل آوريد.

 1. صفه اصلئ طراحئ گرديده ولئ (صفحه اصلئ بايد حاوئ نام خدا، نام گروه، نام درس و مقطع تحصيلئ، نام مدرس و ارتباط لينكها با قسمتهائ اصلئ تدريس باشد.)
  لينكها ئ اصلئ عبارتند از « مقدمه و راهنما ، عناوين آموزشئ ، پرسش و پاسخ ، تمرينهائ كمك آموزشئ ، تستهائ طبقه بندئ شده هر موضوع ، ارتباط مستقيم »
  لازم به توضيح است كه لينك مربوط به ارتباط مستقيم بعد از تائيد آموزش ارسال ميگردد. و در لينك پرسش و پاسخ در محيط خارج از درس به فهرست پرسش و پاسخ مربوط به كتاب مرتبط گردد ولئ در داخل متن درس به سوالات همان بخش لينك گردد. و اين امر در مورد تمرينهائ كمك آموزشئ و تستهائ طبقه بندئ شده نيز رعايت گردد. صفحه اصلئ را با نام index ذخيره نمائيد.

 2. ذكر موضوع جارئ تدريس و نام درس و مقطع تحصيلئ همراه با نام گروه فرهنگئ آينده نگر در Page Title كليه صفحات الزامئ است.

 3. سوابق تحصيلئ و آموزشئ مدرس همراه با ذكر منابع اطلاعاتئ در Home page مدرس ارائه گردد.

 4. در مقدمه هر درس ضمن راهنمايئ دانشپـژو، قابليتهايئ را كه وئ در پايان آموزش خود بدست مئ آورد ذكر گردد و نيز سوالاتئ جهت خود آزمايئ دانش آموز در مورد آنچه كه بايد قبل از شروع درس بداند (پيش نياز مطالب مطرحه) در زير مجموعه لينكهائ مقدمه درس ذكر گردد كه در صورت پاسخ صحيح دانش آموز به موضوع اصلئ درس هدايت گردد و در صورت كاستئ ضمن راهنمايئ و ياد آورئ برائ درك عميق تر به موضوعات قبل راهنمايئ گردد.

 5. آدرس بندئ وارتباط صفحات آموزشئ به گونه ائ طراحئ گردد كه برائ رسيدن به هر درس احتياج به Down Load مجدد هيچيك از صفحات تدريس نباشد و نيزاساس ارتباط لينكها مضوع مورد بحث باشد و از كلماتئ مانند « فصل، بخش ، بعدئ ، next » استفاده نشود و كل موضوع مورد بحث در صفحه فول اسكرين جا شود و نوار پيمايش نداشته باشد و 3/1 صفحه خالئ باشد. دانشپـژوه در هر لحظه بتواند خود را بيآزمايد و نيز دسترسئ به ارتباط مستقيم با مدرس خود را داشته باشد و از تكرار Hyperlink در روئ صفحه جارئ خود دارئ شود و در تقسيم بندئ موضوعئ جهت آگاهئ از موقعيت آموزش از رنگ آميزئ مناسب استفاده شود.

 6. در متون تدريس شده به جائ « ي » از « ئ » استفاده شود و اندازه بزرگئ فونت از14تا24 انتخاب شود.

 7. تصاوير با فرمت jpg و gif فقط برائ فرمولها و منحنئ ها و ساير موارد تصويرئ ذخيره گردند و تمامئ فايلهائ نوشتارئ به صورا htm و يا html ارائه شوند.

 8. صدا گذارئ و ارتباط صوتئ بين مدرس و دانشپژوه وجود ندارد و از كيفيت مطلوبئ برخوردار نيست سعئ شود ارائه بيان و نوشتدار در ضمن رساندن هرچه بيشتر مفاهيم از شباهت كمترئ برخوردار باشند و در كليه مواردئ كه ابهام در تفهيم موضوع از طرف دانش آموز ميرود و برائ راهنمايئ هائ لازم و ارتباط روانئ بيشتر با دانشپژوه از آن اسنفاده شود. كليه فايلهائ صدا rm.* از طريق Hyper link نصب گردد. و برائ تبديل فايلهائ ضدا ازwav.* به rm.* از برنامه RealProducer استفاده نمائيد. و فايلهائ موزيك كه از نوع mid.* انتخاب شود ولئ در صفحاتئ كه بطور مجزا باز ميشوند از موسيقئ كوتاه استفاده شود. جهت اجراء فايلهائ rm.* باكليك روئ RealPlayer آنرا DownLoad نمائيد. توجه فرمائيد كه هردو برنامه قبل از اجرا بايد برروئ سيستم نصب گردد.

 9. در موارد پاسخ دانش آموز به سوالات، بايد از One line text box و يا Scrolling text box و Push Button استفاده گردد و پاسخ مدرس در صفحه مجزا باز شود، " ارائه بيان جهت تفهيم بهتر ضرورئ ميباشد" تا دانش آموز بتواند پاسخ خود را مقايسه نمايد و نيز هر سوال در يك فايل مجزا مطرح گردد و پاسخ با راهنمايئ لازم از متن درس لينك شود.

 10. اندازه One line text box و يا Scrolling text box در صفحه Internet Eplorer كنترل شود. در قسمت Formfild Properties برائ style نوشتارئ در قسمت Valiue اندازه حروف بدين صورت
  COLOR: black; FONT-FAMILY: verdana; FONT-SIZE: 14pt برگزيده شود.
  پنجره هائ ايجاد شده جهت پاسخ دانش آموز گنجايش لازم را ندارد.

 11. رنگ و تصوير زمينه مناسب انتخاب نشده است آنرا بگونه ائ انتخاب فرمائيد كه حدالمقدور چشم كمتر خسته شود.

 12. كليه تصاوير از طريف Insert Image با فرمت مناسب نصب گردند.

 13. كليه فايلها با حروف لاتين نام گذارئ شوند.OK

 14. در مواردئ كه به صورت پاورقئ لازم است موضوعئ يادآورئ گردد لازم است كه موضوع در يك صفحه مجزا باز شود تا احتياج به Down Load مجدد صفحه اصلئ نباشد.

 15. تدريس ارائه شده به علت عدم تصب بيان مدرس و صفحه بندئ مناسب جهت راهنمايئ دانش آموز و نيز عدم امكان پرسش و پاسخ با دانش آموز از نظر كمئ و كيفئ مطاوبيت لازم را ندارد.

 16. مقطع تحصيلئ مشخص نيست
  كميتي كه در فيزيك به زمان انجام كار مي پردازد، توان نام دارد.
  كميتي كه در فيزيك به
  شدت (سرعت) انجام كار مي پردازد، توان نام دارد.
  در اين صفحه منظور از رابطه 11 چيست؟ در تدريس از بيان مدرس كه يكئ از اركان حضور مدرس است استفاده نشده و به صورت يك جزوه ارائه گرديده است.
  مثالها به صورت يك طرفه مطرح گرديده و امكان پاسح دانش آموز فراهم نيامده است.
  هدف آموزش و توانايئ بدست آمده از آموزش مشخص نشده است.

گروه فرهنگئ آينده نگر
واحد كنترل كيفئ آموزش